English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


 จำนวนผู้เยี่ยมชม: 171606 Visitors171606 Visitors171606 Visitors171606 Visitors171606 Visitors171606 Visitors171606 Visitors

ค้นหา:   
 ข่าวสารวารสารเกษตร
 
              สวัสดีค่ะ.. ยินดีต้อนรับสู่ "วารสารเกษตร" วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารเราจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
              ขณะนี้เราได้เปิดบริการให้เข้าไปดูเรื่องเต็ม (Full Paper) ของบทความวิชาการ ซึ่งตอนนี้ทางวารสารเกษตรให้สิทธิ์ในการดูเรื่องเต็มได้โดยคลิกที่ รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ก็ได้ หรือถ้าต้องการหาบทความที่ต้องการจริงๆ จะลองใช้บริการ ค้นหาบทความ ก็ได้นะคะ ทั้งสะดวกและรวดเร็วดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-944089-92 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร และอัตราจำหน่ายวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) (**ชำระเงินเมื่อบทความของท่านได้รับการยอมรับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น**)

             Thai-Jounal Impact factor ประจำปี 2560 = 0.615


วารสารเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1  มกราคม 2562

 
รายชื่อบทความ
การคัดเลือกและการจำแนกชนิดแบคทีเรียเอนโดไฟท์ จากดินปลูกข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืชที่หลากหลาย บริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
การเร่งการสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และสารหอมระเหย
ผลของสารละลายซิลเวอร์ไนเทรตและ NAA ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ ดอกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis) เพศเมีย
ประสิทธิภาพและการตกค้างของสารโบรมาซิลและไดยูรอนสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกสับปะรด
ผลของชนิดปุ๋ยพืชสดร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิต การดูดใช้ธาตุอาหาร และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์ กข47 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา
การตรวจสอบเชื้อไวรัสในเมลอนและแคนตาลูปที่ปลูก ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับภาระงานที่กำหนดไว้ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ความหลากหลายอัลลีลของยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ ในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูง
ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com