English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
26 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2553 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Factors Affecting Off-Season Longan Production of Farmers in Chiang Mai Province
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : คณาธิป คำวัง และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Khanathip Khamwang and Wallratat Intaruccomporn
หน้าบทความ : 155-162
index word : ลำไยนอกฤดู(Off-season longan) ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดู(factors affecting off-season longan production)
บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาระบบการจัดการผลิตลำไยนอกฤดู หาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลำไยนอกฤดู กับขนาดของพื้นที่การผลิตลำไยนอกฤดู ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรที่ผลิตลำไยนอกฤดูจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มสวนลำไยขนาดเล็ก มีพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ จำนวน 58 คน และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มสวนลำไยขนาดใหญ่มีพื้นที่มากกว่า 5 ไร่ ขึ้นไป จำนวน 65 คน ทำการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ไคสแควร์

                       ผลการศึกษาพบว่า  เกษตรกรกลุ่มสวนลำไยขนาดเล็ก และเกษตรกรกลุ่มสวนลำไยขนาดใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลำไยนอกฤดูในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ขนาดพื้นที่การเกษตร การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความตระหนักผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่การผลิตลำไยนอกฤดูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ราคาต่ำในช่วงฤดูฝน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ เกิดภัยแล้ง การถ่ายทอดความรู้เป็นการบรรยายเชิงวิชาการ มากกว่าการปฏิบัติให้เห็นจริง ข้อเสนอแนะของเกษตรกรสำหรับการผลิตลำไยนอกฤดู ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การผลิตลำไยนอกฤดูให้ทั่วถึงไม่จำกัดเฉพาะกลุ่ม มีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตลำไยนอกฤดูให้มากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของเกษตรเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อแนะนำและเผยแพร่ความรู้ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ และกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของปัญหา


The objectives of the study were to study off-season longan production system, the relationships between personal characteristics, socio-economic factors, knowledgeable about off-season longan production system and area size throughout problems, difficulties and recommendation in off-season longan production of farmers in Chiang Mai Province. The study sample were 58 farmers of small planting area group who occupied smaller than and equal 5 rais and 65 farmers of large planting area group who occupied larger than 5 rais. The author collected data by questionnaire and employed percentage, means, minimum and maximum values, standard deviation and chi-square for statistical calculation.

                From research finding, it was found that both groups of the farmers were high knowledgeable about off-season longan production system. In term of hypothesis test, it was found that age, planting area size, information source and realization of the impact to environment were related to area size off-season longan production at 0.05 level of significance. Additionally, the problems found during the study were the longan price was low during rainy season and the government staff did not support. Moreover, no specific financial resource and draught were also other difficulties. The training was mostly concentrated on lecture rather than operation. As for the recommendation for off-season longan production, there should be wider public relations about off-season longan production not only for specific groups of consumers. The support for gathering farmers who produce off-season longan should also be done. In addition, the related units should regularly and continuously follow up and monitor the farmers in order to guide and give knowledge and motivate the farmers to realize the importance of problems.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com