English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
27 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2554 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าแบบผสมผสานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยของเกษตรกรในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Integrated Approach for Solving Forest Fire Problems in Doi Suthep-Pui National Park Area, of Farmers in Donkeaw Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ สุนทร คำยอง
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Nattapong Posee, Ruth Sirisunyaluck, Budsara Limnirankul and Soontorn Khamyong
หน้าบทความ : 121-127
index word : แนวทางแก้ปัญหา(Guidelines for solving) ไฟป่า(forest fire) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย(Doi Suthep-Pui National Park Area) ตำบลดอนแก้ว(Donkeaw Sub-district)
บทคัดย่อ:

        การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกับการใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว่า เกษตรกรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยมีความคิดเห็นว่าปัจจุบัน    ไฟป่ามีความรุนแรงและส่งผลกระทบมากขึ้น เงื่อนไขและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่มี 2 ประเด็นหลัก คือ การเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนและการขาดความร่วมมือในการจัดการของภาครัฐและชุมชน ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าจะต้องมีการปรับทัศนคติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และการจัดการสนับสนุนในด้านงบประมาณในการป้องกันไฟป่า ส่วนด้านการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการไฟป่าพบว่ายังขาดความชัดเจนในการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่า

ผลการศึกษาจากสถิติเชิงพรรณนาพบว่า เกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าเกษตรกรเห็นด้วยว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากการเผาพื้นที่ป่าเพื่อการเก็บหาของป่า ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งในหลายประเด็น เช่น ควรรณรงค์การปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้มีความรักและผูกพันกับพื้นที่ป่า และการใช้มาตรการกฎหมายที่รุนแรง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่พบว่าปัญหาที่สำคัญคือ การจับกุมผู้กระทำผิดทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางเข้าป่ามีหลายเส้นทางQualitative research methodology completed with descriptive statistics, were applied for this study. Content analysis was employed as data examination. As for the part of descriptive statistics, the techniques for research analysis were percentage, arithmetic mean, minimum, maximum and standard deviation respectively.

The result of the part of qualitative research based on the situation of forest fire showed that the situation  was severed and influenced people considerably. Conditions and factors of forest fire problem were divided into two issues: excessive exploitation by local people and lack of cooperation between government sector and the community. For the solution, it was necessary to reconcile understandings between the concerned authorities and the community, as well as to improve financial support management for the forest fire protection. However, communities’ unification and participation in forest fire protection remained intangible in practice.

The result of the part of descriptive statistics showed that local farmers greatly awared of the situation of forest fire and carbon emission which had been leading to air-pollution and effecting to the environment. With regards to the condition or factor of forest fire occurrence, the farmers agreed that it was because of the exploitation of the burned forest area for wild products. For the solution of forest fire problems, farmers agreed in many issues, such as raising campaign for stimulating local youth to protect their beloved forest, and strictly implementing forest fire law. For the problems and obstacles in solving forest fire in the area, it was found that the crucial problems was the difficulties in arresting illegal intruders who managed to escape.

ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com