English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูกาแฟอราบิกาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Geo-information Technology Application for Studying Species Diversity and Distribution of Arabica Coffee Insect Pests in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : เผ่าไท ถายะพิงค์ และปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Paothai Thayaping and Piyawan Suttiprapan
หน้าบทความ : 203-213
index word : กาแฟ(Coffee) แมลงศัตรูพืช(insect pests) ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
บทคัดย่อ:
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ในการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูกาแฟอราบิกาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้กับดักดัดแปลงร่วมกับสารล่อ CMU-C1 และการสุ่มสำรวจนับด้วยตาเปล่า ผลการศึกษาพบแมลงทั้งหมด จำนวน 8 อันดับ 35 วงศ์ โดยมีแมลงที่มีจำนวนประชากรแมลงที่สำรวจได้มากที่สุด คือ วงศ์ Coccidae (อันดับ Hemiptera), วงศ์ Formicidae (อันดับ Hymenoptera), วงศ์ Scolytidae, Anthribidae และ Nitidulidae (อันดับ Coleoptera) และพบจำนวนแมลงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งมากที่สุดและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นน้อยที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้พบแมลงศัตรูที่สำคัญของกาแฟอราบิกา 2 ชนิด คือ มอดเจาะผลกาแฟ Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) และเพลี้ยหอยสีเขียว Coccus viridis (Green) (Hemiptera: Coccidae) นอกจากนี้พบจำนวนประชากรมอดเจาะผลกาแฟในกับดักสูงสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556    ในทุกพื้นที่ ความสัมพันธ์ของจำนวนประชากรของมอดเจาะผลกาแฟกับอุณหภูมิพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์ในเชิงบวก ในการทดลองครั้งนี้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลจำนวนประชากรของแมลงศัตรูเชิงพื้นที่และสร้างแผนที่การระบาดของมอดเจาะผลกาแฟของแต่ละพื้นที่พบว่า เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พบจำนวนมอดเจาะผลกาแฟน้อยมากในทุกพื้นที่สำรวจ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จำนวนของมอดเจาะผลกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีจำนวนประชากรสูงทั้ง 4 พื้นที่ และพบว่าจำนวนมอดเจาะผลกาแฟพบมากในแปลงกาแฟที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งมากที่สุดและพบในจุดวางกับดักบริเวณขอบแปลงกาแฟก่อนเสมอ

Use of geo-information technology to study species diversity and distribution of arabica coffee insect pests in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces was carried out, in Teentok Royal Project Development Center (RPDCs.) Pamiang RPDCs., Huaipong RPDCs. and Huai Nam Khun RPDCs, during May 2012 to August 2013. Insect collection in arabica coffee plantations by CMU-C1 modified trapping and visual counting was conducted. Thirty-five families in 8 orders were collected dominant families included family Coccidae (O. Hemiptera), F. Formicidae (O. Hymenotera), F. Scolytidae, Anthribidae and Nitidulidae (O. Coleoptera), were found in studied sites.  The highest abundance of insects was found in the Huaipong RPDCs., and the lowest abundance was in Huai Nam Khun RPDCs. The coffee berry borer (CBB), Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) and coffee green scale, coccus viridis were major pests of arabica coffee in Royal Project Foundation.  The greater insect number was caught by trap during April 2013. The correlation between CBB number and temperature was positive. From data, this study on geographical information system (GIS) present in spatial data and mapping number of CBB outbreak in all studied. The result revealed that the lowest abundance found during July 2012 - January 2013 and the highest was during February 2013- May 2013. Finally, the model can be applied in warning monitoring insect pests of arabica coffee in management insect pest in Royal Project Foundation.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com