English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เงื่อนไขฐานรากในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรและบุตรหลานเกษตรกร
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Grounded Conditions Towards Farming as an Occupation by Farmers and Their Descendants
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ยศ บริสุทธิ์ และชนินทร์ แก้วคะตา
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Yos Borisutdhi and Chanin Kaewkhata
หน้าบทความ : 215-224
index word : การประกอบอาชีพ(Career) การอาชีพ(vocation) การเกษตร(agriculture) การประเมินสภาวะชนบท(rural appraisal) ทฤษฏีฐานราก(grounded theory)
บทคัดย่อ:
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย จากการศึกษาขั้นต้น พบว่า แนวโน้มของสัดส่วนผู้ทำอาชีพเกษตรลดลงแต่มีบางจังหวัดเท่านั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จังหวัดศรีสะเกษเป็นหนึ่งในหกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มผู้ทำอาชีพเกษตรเพิ่มขึ้น จึงมีคำถามว่า มีเงื่อนไขใดบ้างที่ทำให้เกษตรกรหรือบุตรหลานเกษตรกรเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม การศึกษานี้ใช้การประเมินสภาวะชนบทและการศึกษาทฤษฏีฐานรากเป็นวิธีในการศึกษา โดยเลือกพื้นที่ศึกษา 4 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษที่มีเศรษฐกิจแตกต่างกัน ได้แก่ อำเภอที่มีเศรษฐกิจไม่ดี ค่อนข้างไม่ดี ค่อนข้างดี และเศรษฐกิจดีเป็นพื้นที่ศึกษา จากนั้นได้สำรวจพื้นที่เพื่อเลือกหมู่บ้านตัวแทนอำเภอละ 1 หมู่บ้าน และได้สร้าง กรอบประเด็นเพื่อเป็นเครื่องมือในรวบรวมข้อมูลจากผู้นำชุมชน สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรทั้งเกษตรกรผู้ใหญ่และบุตรหลานเกษตรกร ในเดือนเมษายน 2555 ถึง มิถุนายน 2556 ผลการศึกษาค้นพบว่า  ความสัมพันธ์ของเงื่อนไขฐานรากของการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรและบุตรหลานเกษตรกร ได้แก่ เงื่อนไขฐานรากในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรและบุตรหลานเกษตรกร = (เงื่อนไขที่เป็นข้อเอื้อ + เงื่อนไขที่เป็นความจำยอมหรือเชิงบังคับ) - (เงื่อนไขที่เป็นข้อแม้หรือข้อจำกัด + เงื่อนไขที่เป็นข้อแม้หรือข้อจำกัดที่มีเฉพาะบุตรหลานเกษตรกร) โดย (1) เงื่อนไขสำคัญที่เป็นข้อเอื้อหรือมีแนวโน้มทำให้ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การมีที่ดินทำกินเพียงพอต่อการทำการเกษตร การมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเอื้ออำนวย การสามารถสร้างรายได้จากการทำการเกษตร และการมีเงินทุนในการทำการเกษตร (2) เงื่อนไขสำคัญที่เป็นความจำยอมหรือเชิงบังคับทำให้ต้องเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ความต้องการของครอบครัวให้สมาชิกกลับมาอยู่อาศัยด้วยกันหรือใกล้ชิดกันหรือความต้องการให้ครอบครัวมีความสุขและความอบอุ่นของครอบครัว อีกทั้งส่วนหนึ่งได้รับมรดกที่ดินทำกินจากบิดามารดา กอปรกับบิดามารดามีอายุมากขึ้นหรือวัยอาวุโสซึ่งไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่หรือหยุดทำอาชีพเกษตรกรรมโดยสิ้นเชิง  (3) เงื่อนไขสำคัญที่เป็นข้อแม้หรือข้อจำกัดหรือมีแนวโน้มทำให้ไม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การมีแรงงานเหลือจากการทำการเกษตรของครัวเรือน  การได้รับการศึกษาที่สูงกว่าภาคบังคับ  และการได้รับมรดกที่ดินทางการเกษตรจากบิดามารดาหรือมีที่ดินทำกินต่อครัวเรือนจำนวนน้อยไร่หรือไม่สามารถหาซื้อเพิ่มได้ เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เป็นข้อแม้หรือมีแนวโน้มทำให้ไม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมของทั้งเกษตรกรและบุตรหลานเกษตรกรที่ยังไม่ทำการเกษตรเต็มตัว นอกจากนี้ยังพบเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะส่วนผู้ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรที่ยังไม่ทำการเกษตรเต็มตัวซึ่งค้นพบว่า การได้รับการยอมรับทางสังคม  ความต้องการความสวยงามของร่างกาย และความลำบากตรากกรำในการประกอบอาชีพเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เป็นข้อแม้หรือมีแนวโน้มทำให้ไม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมอีกด้วย  ดังนั้น ในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมจึงควรพิจารณาถึงเงื่อนไขฐานรากของเกษตรกรและบุตรหลานเกษตรกรในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมดังกล่าวนี้เป็นฐาน

Agriculture is the major occupation of Thai people. Yet, the initial study showed that there proportion of farmers was decreased. However, there were increase of proportion in some provinces. Si Sa Ket province was the one of six provinces in the northeast Thailand where the proportion of farmers were increased, so the question is what are the conditions for entrance into farming as an occupation of farmers and their descendants. This study were using rural appraisal and grounded theory as research methodology; selected from 4 groups of the districts in Si Sa Ket province as study site, where are the difference of economic levels which include: poor, fairly poor, fairly good and good economic districts. Then areas were explored and chosen one village of each district groups for study site. Conducted sub-topics as the tool which was used for collecting data from the headquarters of village, farm households such as adult farmers and their descendants from April 2012 to July 2013. The results of study found that; grounded conditions for entrance into farming careers by farmers and their descendants = (contributing conditions + compulsory conditions) - (caveat or constraint conditions - caveat or constraint conditions only descendants) by: (1) the essential conditions as a contributing or tendency into farming career were that the sufficient farmland for farming, favorable water resources for farming, could increase income from farming and money as found for farming, (2) the important conditions, which was forced or compulsory to farming were that they need to living close to their family members or making happiness and the warmth for family and some of them were received arable farmland inherited from parents.  Another condition was parents had aged or elderly, they cannot work farming or stopped the occupation at all and (3) the essential conditions, which was a caveat or constraint or tendency route out the farming, included; surplus of labor from household’s agricultural activities, the degree of compulsory education and the farmland inherited from their parents or a few area of farmland per household or cannot buy it more; that conditions above had effects on their route out the farming of both farmers and their descendants. Moreover, especially their descendants found that to receive obtaining social acceptance, the needs of beautiful body and the hardships of earning a living; that conditions above had effects on their route out the farming. Therefore, in the extension of farming as an occupation should consider based on grounded conditions for entrance into farming by farmers and their descendants followed the study as an important issue.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com