English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
32 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ลักษณะของลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีนอินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์วัน (IGF-I) ในปลาบึก (Pangasianodon gigas) และ ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Partial Sequence Characterization of Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) Gene in Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) and Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus)
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : นันทพร สุทธิ ดวงพร อมรเลิศพิศาล นเรศวร์ ตระกูลจุล ศิริลักษณ์ พรสุขศิริ เคราส์ วิมเมอร์ และ เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Nantaporn Sutthi, Doungporn Amornlerdpison, Nares Trakooljul, Siriluck Ponsuksili, Klaus Wimmers and Kriangsak Mengumphan
หน้าบทความ : 127-138
index word : อินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์วัน(Insulin-like growth factor-I) ลักษณะทางพันธุกรรม(molecular characterization) ปลาบึก(Pangasianodon gigas) ปลาสวาย(Pangasianodon hypophthalmus)
บทคัดย่อ:
ยีนอินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์วัน (IGF-I) มีบทบาทสำคัญในพัฒนาการและการเจริญเติบโตของสัตว์หลายชนิด รวมทั้งในปลา โดยยีน IGF-I อาจเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะการเจริญเติบโตของปลาบึก (Pangasianodon gigas) ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใกล้สูญพันธุ์ขนาดใหญ่ที่สุดและปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) ที่เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีข้อมูลของยีน IGF-I ในปลาทั้ง 2 ชนิดนี้ปรากฏอยู่ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน IGF-I และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับปลา และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ โดยไพรเมอร์ถูกออกแบบ จากบริเวณอนุรักษ์ของยีน IGF-I ในปลาชนิดที่ใกล้เคียงกันคือปลากดอเมริกา (Ictalurus punctatus) ตัวอย่างดีเอ็นเอจากปลาบึกและปลาสวายถูกเพิ่มปริมาณ โคลน และหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ผลพบว่ามีขนาดชิ้นส่วนดีเอ็นเท่ากับ 146 bp เมื่อเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของปลาทั้ง 2 ชนิด พบว่าลำดับ นิวคลีโอไทด์ของยีน IGF-I มีความเหมือนกันเท่ากับ 99.3 เปอร์เซ็นต์ และยังพบจุดซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลีมอร์ฟิซึม (SNPs) ที่ตำแหน่ง g.60C > T นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์การจัดกลุ่มโดยใช้ว

Insulin-like growth factor-I (IGF-I) plays an important role in development and growth of multiple species including fishes. IGF-I may also contribute to high growth traits of an endangered species and the largest fresh-water fish, the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) as well as an economically important species, striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). Nevertheless, nucleotide sequences of IGF-I in these two species has not been available. Thus, the goals of this research are to study sequence isolation and comparative sequencing of IGF-I of the other species. Degenerate primers were designed from a highly conserved region of a closely related species, channel catfish (Ictalurus punctatus). A fragment of 146 bp was amplified, cloned and sequenced from P. gigas and P. hypophthalmus DNA samples. A sequence comparison showed 99.3% of sequence similarity, and comparative sequencing identified the single nucleotide polymorphisms (SNPs) at g.60C > T position between P. gigas and P. hypophthalmus. T
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com