English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
32 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การใช้กรดอินทรีย์ต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มก่อโรค (ซัลโมเนลล่า) ในทางเดินอาหารของสัตว์ปีก
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Usage of Organic Acids on Inhibition Pathogenic Bacteria Growth (Salmonella spp.) in Gastrointestinal Tract of Poultry
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : อัจฉรา นิยมเดชา
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Atchara Niyomdecha
หน้าบทความ : 139-149
index word : กรดอินทรีย์(Organic acid) แบคทีเรียก่อโรค(pathogenic bacteria) สัตว์ปีก(poultry)
บทคัดย่อ:
ปัจจุบัน การปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลล่าในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกนับเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งออกเนื้อไก่ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การใช้สารปฏิชีวนะในอาหารหรือน้ำดื่มเพื่อการป้องกันโรคและกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ อาจส่งผลให้เกิดการตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ได้ ซึ่งการใช้สารปฏิชีวนะถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในปศุสัตว์สมัยใหม่และรักษาโรคของสัตว์ป่วย การใช้สารปฏิชีวนะที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้แบคทีเรียกลุ่มก่อโรคเกิดการดื้อยา มีผลกระทบจากสัตว์สู่มนุษย์ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ จึงมีการศึกษาหลายทางเลือกในการลดการใช้สารปฏิชีวนะ เช่น สารเพิ่มความเป็นกรด (acidifier) โดยมีการใช้กรดอินทรีย์ในอาหารและน้ำดื่มของสัตว์ เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสารอาหาร การเจริญเติบโตของสัตว์ และประสิทธิภาพของการใช้อาหาร ช่วยเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหารของสัตว์ เพิ่มจำนวนแบคทีเรียกลุ่มแลคโตบาซิลลัสและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรค (ซัลโมเนลล่า) จากการศึกษาพบว่ากรดอินทรีย์สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ และยับยั้งแบคทีเรียซัลโมเนลล่าในทางเดินอาหารของสัตว์ปีกได้

Nowadays, contamination of Salmonella spp. in poultry products is main problem for poultry products export of Thailand. Using antibiotics in feed or water are intended to prevent diseases or promote growth could residue in meat products. Antibiotic are widely used in modern livestock and poultry production to treat sick animals. The wide spread use of antibiotics encourages the growth of antibiotic resistance in pathogenic bacteria, could promote development of drug-resistant bacteria that could pass from animals to human, thus posing a danger to human health. Several alternatives to antibiotic growth promoters have been proposed such as organic acid. The supplementation of organic acids in diet or water of poultry enhanced nutrient utilization, growth and feed efficiency. The use of organic acids creates an acidic environment in the gut that favors the development of lactobacilli and inhibits pathogenic bacteria (Salmonella spp.) This study showed that the supplementation of organic acids able to improve poultry growth and inhibit Salmonella spp. growth in gastrointestinal tract.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com