English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลของการควั่นกิ่ง ปุ๋ยทางใบ และสารยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนพืชที่สัมพันธ์กับการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยบนพื้นที่สูง
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Effects of Girdling, Foliar Fertilizer and Gibberellin Biosynthesis Inhibitors on Changes of Plant Hormones Relating to Flowering of Lychee cv. Hong Huay on Highland
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : นุดี เจริญกิจ กรวรรณ ศรีงาม พิทยา สรวมศิริ และ ดรุณี นาพรหม
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Nudee Charoenkit, Korawan Sringarm, Pittaya Sruamsiri and Daruni Naphrom
หน้าบทความ : 167-178
index word : ลิ้นจี่(Lychee) การชักนำการออกดอก(flower induction) ELISA ออกซิน(auxin) ไซโตไคนิน(cytokinins)
บทคัดย่อ:
ดำเนินการวิจัยทดสอบการใช้สารยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลิน 2 ชนิด คือ พาโคลบิวทราโซล และ เมพิควอทคลอไรด์ เพื่อช่วยให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกแม้เมื่อสภาพความหนาวเย็นของอากาศไม่เพียงพอ โดยศึกษากับต้นลิ้นจี่พันธุ์ฮง-ฮวย ปลูกบนพื้นที่สูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ำ โดยให้ 1 ต้น เป็น 1 ซ้ำ ดังนี้ 1) ควบคุม (control) 2) ควั่นกิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วยปุ๋ย 0-52-34 ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ผสม เอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) ควั่นกิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วยปุ๋ย 0-52-34 ผสมเอทิฟอน และพาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 4) ควั่นกิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วยปุ๋ย 0-52-34 ผสมเอทิฟอน และเมพิควอทคลอไรด์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 5) ควั่นกิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วยปุ๋ย 0-52-34 ผสมเอทิฟอน พาโคลบิวทราโซล และเมพิควอทคลอไรด์ พบว่า กรรมวิธีที่ 5 (ควั่นกิ่ง ร่วมกับพ่นทางใบด้วยปุ๋ย 0-52-34 ผสมเอทิฟอน พาโคลบิวทราโซล และเมพิควอทคลอไรด์) ให้ผลดีที่สุดในการส่งเสริมการออกดอกของลิ้นจี่ได้ในเดือนกรกฎาคมแม้อุณหภูมิอากาศจะไม่หนาวเย็น โดยกรรมวิธีดังกล่าวสามารถชะลอการผลิยอดใหม่ ลดการสังเคราะห์และสะสมออกซิน ในขณะที่ส่งเสริมการสร้างและเคลื่อนย้ายไซโตไคนินรูป iP/iPA และรูป Z/Zr ที่ใบและตายอดให้เพิ่มสูงขึ้น น่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการส่งเสริมการเปลี่ยนตายอดจากตาใบไปตาดอกและพัฒนาไปเป็นช่อดอกที่สมบูรณ์ได้

The study aims to compare the effect of two gibberellin biosynthesis inhibitors; paclobutrazol and mepiquat chloride on flowering of lychee plants grown on highland (1200 masl) in Chiang Mai province and to analyze the hormonal changes during flower bud development. The experiment was conducted during March to July 2013 with completely randomized design (CRD) consisting of 5 treatments and 5 replications, whereas 1 tree per replication was used. The treatments in this study were 1) control (no treatment), 2) girdling plus foliar fertilizer (0-52-34) at 1% and ethephon at 400 mg/l; 3) girdling plus foliar fertilizer (0-52-34) with ethephon, and paclobutrazol at 3000 mg/l, 4) girdling plus foliar fertilizer (0-52-34) with ethephon, and mepiquat chloride at 2500 mg/l, 5) girdling plus foliar fertilizer (0-52-34) with a combination of ethephon, paclobutrazol, and mepiquat chloride. The result showed that treatment 5 (the combination of girdling plus foliar fertilizer (0-52-34), ethephon, paclobutrazol, and mepiquat chloride) gave the highest percentage of flowering even under warm temperature of July. The treatment could inhibit flushing, decrease auxin accumulation, but promote biosynthesis and transportation of cytokinins (iP/iPA and Z/Zr) in leaves and apical buds, which consequently induce flowering.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com