English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรบ้านโพธิ์ประสาท ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Farmers’ Behavior in Using Chemical Fertilizer at Ban Pho Prasat, Bo Thong Subdistrict, Bang Rakam District, Phitsanulok Province
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : กัญชลี เจติยานนท์ ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ และ สุพรรณนิกา อินต๊ะนนท์
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Kanchalee Jetiyanon, Pinyupa Plianbangchang, Sakchai Wittaya-areekul, Wanwisa Punsak and Suphannika Intanon
หน้าบทความ : 245-253
index word : ปุ๋ยเคมี(Chemical fertilizer) พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี(chemical fertilizer use behavior) ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี(knowledge about chemical fertilizer)
บทคัดย่อ:
ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญทางการเกษตร แต่เกษตรกรในปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจำเป็นและใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีและความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีของเกษตรกรบ้านโพธิ์ประสาท ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านจำนวน 5 คน ที่ผ่านการอบรมแล้ว เก็บข้อมูลจากผู้ที่มีอาชีพหลัก และ/หรือ อาชีพเสริมทางเกษตรกรรมที่ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ผลการสำรวจพบว่า มีเกษตรกร 74 คน จาก 74 ครัวเรือนให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์ เกษตรกรทั้งหมดใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน และมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีเหมือน ๆ กัน เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนบ้าน แหล่งข้อมูลข่าวสารจากทางราชการได้รับการกล่าวถึงน้อย ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ความสะดวกในการใช้ ปัจจัยด้านหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ประสบการณ์ตรงที่เคยใช้แล้วได้ผลดี ปัจจัยด้านต้นทุน เช่น ราคาปุ๋ย และปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย เช่น หาซื้อได้ง่าย ส่วนปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรเพียงปานกลางถึงน้อย ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีในระดับปานกลาง แต่มีความรู้เกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมของปุ๋ยเคมีอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ เกษตรกรเกือบทั้งหมดยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอื่น ๆ นอกจากปุ๋ยเคมี ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม

Chemical fertilizers are among key production factors in modern day agricultural practice. Inappropriate use of such fertilizers in the long run negatively impacts the environment. The purposes of this cross-sectional descriptive study were to explore growers’ fertilizer use patterns and their knowledge pertaining chemical fertilizers. The study was conducted in September 2016 in Ban Pho Prasat, Bo Thong subdistrict, Bang Rakam district, Phitsanulok province. Data were collected by means of structured face-to-face interviews on all consented farmers whose agriculture was the main or additional occupation. Five trained village health volunteers conducted the interview sessions. Seventy-four farmers from 74 households agreed to participate in this study. All of them reported using chemical fertilizers, and had been using the agents for long time. Farmers appeared to share the same fertilizer use pattern, mainly because they learned from their neighbors. Governmental agencies or academicians were rarely mentioned as their source of information. Factors relating to their decision to use chemical fertilizers were: product attributes such as ease of application; evidence attributes such as prior positive experience; cost attributes such as price of the fertilizers; and channel of distribution attributes such as availability of the product. Information and promotional activities were found to moderately, or less likely to, affect farmers’ decision. Overall, farmers exhibited moderate knowledge pertaining to chemical fertilizers. Their knowledge on appropriate amount of fertilizers, however, was low. In addition, the vast majority of growers had never tried any other means of plant growth promoting product than chemical fertilizers. The findings warranted urgent measures from responsible authorities to increase farmers’ knowledge and improve their chemical fertilizer use behavior.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com