English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลของเศษปลาหมักต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและสารอาหารของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Effects of Fish Silage on Growth Performance, Feed and Nutrient Utilization of Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Anurak Khieokhajonkhet
หน้าบทความ : 287-296
index word : เศษปลาหมัก(Fish silage) ปลาป่น(fish meal) การทดแทนโปรตีน(protein replacement) ปลานิลแดง(red tilapia) ไนโตเจน(nitrogen) ฟอสฟอรัส(phosphorus)
บทคัดย่อ:
เศษปลาหมัก (fish silage, FS) จากกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นเศษเหลือทิ้งที่ยังคงสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ จึงเป็นที่มาของศึกษานี้โดยกำหนดให้อาหารทดลองผสมด้วยเศษปลาหมักที่ระดับต่างๆ จำนวน 5 ระดับประกอบด้วย สูตรควบคุม (FS0) ไม่ผสมเศษปลาหมัก และมีแหล่งโปรตีนที่มาจากปลาป่นเป็นหลัก สูตรที่ 2-5 (FS25-FS100) ผสมเศษปลาหมักที่ระดับ 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของระดับโปรตีนในปลาป่นในสูตรควบคุมตามลำดับ โดยกำหนดให้มีโปรตีน และไขมันในระดับใกล้เคียงกัน จากการทดลองพบว่าปลาที่ได้รับอาหารสูตร FS25 และ FS50 มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูง การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว ประสิทธิภาพการย่อยวัตถุแห้งและโปรตีน ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน การสะสมฟอสฟอรัส และการขับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับสูตรควบคุม (FS0) ในขณะที่ปลานิลแดงที่ได้รับอาหาร FS75 และ 100 มีผลเชิงลบต่อการเจริญเติบโต และเมื่อประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนต่ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต การนำสารอาหารไปประโยชน์ส่งผลต่อการขับไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูงอีกด้วย ด้านต้นทุนค่าอาหารพบว่าเมื่อใช้เศษปลาหมักที่ 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์มีผลทำให้อาหารมีต้นทุนที่ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม การทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเศษปลาหมักเป็นวัตถุดิบที่ศักยภาพต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถทดแทนโปรตีนจากปลาป่นได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสามารถลดการขับสารอาหารลงสู่แหล่งน้ำได้

Fish silage (FS) is fish processing waste that contains a high amount of nutritional values. The remaining nutrients are important for growth development in the aquatic animals. This study was undertaken to investigate the suitability of using fish silage. A dried powder FS was used to prepare 5 experimental diets with different levels of FS inclusion (0, 25, 50, 75, and 100 percent of protein). All experimental diets were isonitrogenous and isolipidic diets. After 8 weeks of the feeding trial, the fish fed FS25 and FS50 exhibited high weight gain, average dairy growth, specific growth rate, feed conversion ratio, digestibility of dry matter and protein, protein efficiency ratio, phosphorus retention, and nitrogen and phosphorus loading, but not significantly differed from the fish fed control diet (P>0.05). FS substitution of up to 75 percent (FS75 and 100) of the fish meal protein in control diet was negatively depressed growth performance. In addition, low protein digestibility leads to reduce growth performance, nutrients utilization resulting high nitrogen and phosphorus loaded. The feeding cost of fish fed FS25 and FS50 had the lowest value than the control diet. The results of the present study suggest that 50 percent of fish silage can potentially substitute protein in the fish meal without depressing growth performance and reduce nutrient loading into the water body.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com