English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
34 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาตาดอกของแวนดามนุวดีในรอบปี
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Annual Flower Bud Development of Vanda Manuvadee
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Takonwan Sirisawad and Soraya Ruamrungsri
หน้าบทความ : 341-351
index word : กล้วยไม้(Orchid) การพัฒนาของตาดอก(flower development) การออกดอก(flowering) เนื้อเยื่อวิทยาของตาดอก(flower bud histology) ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการออกดอก(environmental factors for flowering)
บทคัดย่อ:
ศึกษาพฤติกรรมการออกดอกของแวนดามนุวดีและศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาของตาดอกทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลาหนึ่งปี ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงช่วงเวลาการสร้างและการพัฒนาของตาดอกหรือช่อดอกซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่าตาข้างที่เติบโตเต็มที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตาดอกได้เกือบทุกช่วงของปีภายใต้สภาพความยาววัน 9-12 ชั่วโมง อุณหภูมิ 18-33 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 60-96% โดยเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดของตาข้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านสืบพันธุ์มีการแบ่งเซลล์และยืดตัวขึ้นเป็นช่อดอก พร้อมกับสร้างใบอ่อนที่เจริญไปเป็นกาบรองดอกและสร้างดอกอ่อนที่ซอกของใบอ่อนบนแกนของช่อดอกแบบกระจะ ระยะนี้ช่อดอกอ่อนยืดยาวอย่างช้า ๆ ใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ จึงเจริญออกมาพ้นกาบใบที่หุ้มลำต้น หลังจากนั้นช่อดอกอ่อนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาพัฒนาจนถึงดอกแรกบานประมาณ 12 สัปดาห์ ในช่วงเวลาเดียวกันอาจมีตาดอกพัฒนาขึ้นหลายตา แต่มีเพียง 1-2 ตา ที่สามารถพัฒนาจนกระทั่งดอกบานได้ ช่อดอกมีอายุการบานเฉลี่ย 2.8 สัปดาห์ ขณะดอกบานเต็มที่พบว่าเริ่มมีการพัฒนาของตาดอกรุ่นใหม่ซึ่งจะพัฒนาเป็นช่อดอกที่สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งมีการพัฒนาถึงดอกบาน 3 ครั้งต่อปี โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนมีผลให้ตาดอกฝ่อและไม่มีตาดอกพัฒนาขึ้นในช่วงนี้

Flowering behavior and histological studies on the development of Vanda Manuvadee flower buds were investigated every 2 weeks interval during 2013-2014, to illustrate the periods of flower bud initiation, differentiation and development, which related to environments. Flower buds initiated from mature axillary buds were found almost the year under favorite environment as photoperiod of 9-12 hours/day, temperature range of 18-33°C and relative humidity of 60-96%. Apical shoot meristem of axillary bud changed its growth phase from vegetative to reproductive characters. The leaf and floral primordia at each leaf axil formed while the apical meristem grew, and those developed to bracteoles and florets located on elongated rachis with raceme type inflorescence. Flower bud initiated about 4-6 weeks before emerged through leaf base with slow elongation prior rapid one. It used about 12 weeks average from initiation to first flower opened. A few flower buds developed on the same period, but one or two buds could reach to the flower open while the others wilted. The longevity of inflorescence was average 2.8 weeks. In the period of blooming, new flower buds could occur and develop to mature inflorescence. They reached blooming 3 times per year. The environmental factors during March to April affected young inflorescence wilted, and absent of the flower bud development.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com