English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
34 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากวัชพืชบางชนิด
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Antioxidant Capacity of Some Weed Crude Extracts
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : จุฑามาศ เมรสนัด วนิดา สืบสายพรหม ทศพล พรพรหม และ จำเนียร ชมภู
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Jutamas Merasanud, Wanida Suebsaiprom, Tosapon Pornprom and Jamnian Chompoo
หน้าบทความ : 373-384
index word : วัชพืช(Weed) พฤกษเคมี(phytochemical) ต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant)
บทคัดย่อ:
การนำวัชพืชมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นยาสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมวัชพืช และเป็นการเพิ่มมูลค่า การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและทดสอบประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบของวัชพืช จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ก้นจ้ำขาว กะเม็ง เขมรเล็ก โคกกระสุน ตาลปัตรฤษี ผักโขมหนาม ผักละออง ผักเสี้ยนผี และลูกใต้ใบ โดยนำส่วนของใบวัชพืชอบให้แห้ง และบดละเอียด สกัดตัวอย่างวัชพืชด้วยน้ำเปรียบเทียบกับเอทานอล (80%) แล้ววิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี ได้แก่ สารประกอบพวก phenolics และ flavonoids และทดสอบประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยปฏิกิริยา DPPH, ABTS, PMS-NADH และ nitric oxide radical scavengings ผลการทดลองพบว่า สารสกัดด้วยเอทานอลจากวัชพืชทุกชนิดมีปริมาณของสารพฤกษเคมีพวก phenolics และ flavonoids มากกว่าสารสกัดด้วยน้ำ โดยที่สารสกัดด้วยเอทานอลจากเขมรเล็กและลูกใต้ใบมีปริมาณสารพฤกษเคมีทั้งสองชนิดนี้มากกว่าสารสกัดจากวัชพืชชนิดอื่น นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดด้วยเอทานอลจากเขมรเล็กและลูกใต้ใบมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุอิสระจากปฏิกิริยา DPPH (IC50 เท่ากับ 58.69 และ 89.90 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) และ ABTS radical scavengings (IC50 เท่ากับ 96.63 และ 113.58 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) ได้สูงกว่าสารสกัดจากวัชพืชอื่น โดยที่สารสกัดด้วยเอทานอลจากเขมรเล็กสามารถยับยั้งปฏิกิริยา DPPH radical scavenging ได้ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน tocoperol (IC50 เท่ากับ 51.65 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ส่วนประสิทธิภาพของสารสกัดจากวัชพืชทดสอบในการต้านอนุมูลอิสระจากปฏิกิริยา PMS-NADH และ nitric oxide radical scavenging นั้นมีผลการทดลองไม่เด่นชัดมากนัก อย่างไรก็ตามจะทำการศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีในสารสกัดจากเขมรเล็ก และลูกใต้ใบต่อไป

Utilization of weeds as medicinal plants is an alternative weed control and valued added. The objectives of this study were to determine phytochemical contents and investigate antioxidant activity of crude extracts from leaf of nine weed species including Bidens pilosa L., Eclipta prostrata L., Borreria laevis (Lam.) Griseb, Tribulus cistoides L., Limnocharis flava (L.) Buchenau, Amaranthus spinosus L., Vernonia cinerea (L.) Less, Cleome viscosa L. and Phyllanthus niruri L. Dry leaves were homogenized to powder and then extracted with an aqueous comparing with ethanol (80%). Phytochemical contents viz. phenolics and flavonoids of sample extracts were analyzed and antioxidant capabilities using 2,2-diphenyl-1-picryl-1-hydrazyl (DPPH), 2,2-azino-bis (3-ethylbenzothiazole-6-sulphonic acid (ABTS), phenazine methosulfate- nicotinamide adenine dinucleotide (PMS-NADH) and nitric oxide radical scavengings were tested. The results showed that ethanolic extracts from all weed species had greater phenolic and flavonoid contents than aqueous extracts. We found that ethanolic extracts of B. laevis and P. niruri had higher in both phytochemical contents than the others. Moreover, ethanolic extracts of B. laevis and P. niruri had greater inhibiting DPPH (IC50= 58.69 and 89.90 g/mL, respectively) and ABTS radical scavenging (IC50= 96.63 and 113.58 g/mL, respectively) than the others. Furthermore, ethanolic extract of B. laevis has similar activity to tocoperol (IC50= 51.65 g/mL) against DPPH radical scavenging. In case of inhibiting PMS-NADH and nitric oxide scavengings, the effects of all leaf extracts from weeds were not pronounced. However, further research on identification of chemical compounds from B. laevis and P. niruri extracts should be conducted.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com