English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
34 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สมบัติทางกายภาพเคมีของดินในพื้นที่เหมืองแร่และป่าปลูกเพื่อการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่ลิกไนต์บ้านปู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Soil Physicochemical Properties in Mining Areas and Plantation Forest for Land Reclamation of Ban Pu Lignite Mine, Li District, Lamphun Province
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ธนานิติ ธิชาญ สุนทร คำยอง นิวัติ อนงค์รักษ์ และ พันธุ์ลพ หัตถโกศ
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Thananiti Thichan, Soontorn Khamyong, Niwat Anongrak and Panlop Huttagosol
หน้าบทความ : 425-436
index word : การฟื้นฟูที่ดิน(Land reclamation) เหมืองแร่ลิกไนต์(lignite mine) ที่ดินเหมืองแร่(mining land) ป่าปลูก(plantation forest) สมบัติของดิน(soil properties)
บทคัดย่อ:
สมบัติของดินเหมืองแร่ลิกไนต์บ้านปูศึกษา 3 พื้นที่คือ ป่าธรรมชาติ ขอบบ่อเหมืองและป่าปลูก โดยขุดหลุมดิน 7 หลุม เก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 0-5, 5-10, 20-40, 40-60, 60-80 และ 80-100 เซนติเมตร และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเคมีของดินในห้องปฏิบัติการ พบว่า สมบัติทางกายภาพผันแปรมากตามพื้นที่และความลึก ไม่เหมาะสมต่อการเติบโตของพันธุ์ไม้ ดินเป็นหินผุ กรวดหินหรือดินเหนียว มีความหนาแน่นปานกลาง ค่อนข้างต่ำและต่ำ ซึ่งเกิดจากชนิดวัสดุและกรวดหิน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายร่วนหรือดินร่วนเหนียว ดินป่าธรรมชาติมีปฏิกิริยาเป็นกลาง ดินขอบบ่อเหมืองด้านล่างที่ยังไม่ปลูกและที่ปลูกป่าแล้วเป็นกรดรุนแรงมาก แต่ขอบบ่อเหมืองด้านบนที่ปลูกป่ามีค่าเป็นกลาง ดินพื้นที่ป่าปลูก 1 และ 2 มีปฏิกิริยาผันแปรตามชั้นดิน เป็นกลาง กรดเล็กน้อยและกรดจัดมาก แต่ดินพื้นที่ป่าปลูก 3 เป็นกรดรุนแรงมากที่สุดเกือบตลอดชั้นดิน อินทรียวัตถุ คาร์บอนและไนโตรเจนมีค่าต่ำในดินทั้งพื้นที่เหมืองแร่และป่าธรรมชาติ แต่ชั้นดินล่างบางพื้นที่กลับมีค่าสูงกว่าดินบนเช่นเดียวกับความผันแปรของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมที่สามารถสกัดได้ ซึ่งเกิดจากการสลับชั้นดิน โดยนำดินล่างและหินผุถมสลับกับดินบน

Soil properties of Ban Pu Lignite Mine were studied at three sites: natural forest, mine pit and plantation forest, by making 7 soil pits and collecting samples along soil profiles at 0-5, 5-10, 20-40, 40-60, 60-80 and 80-100 cm depth. Analysis of physicochemical properties of soil samples was taken in the laboratory. The physical properties varied greatly with sites and soil depths, and not suitable for plant growth. The soils were the weatherd rocks, gravels and fragmented rocks or clays. Bluk density was moderately, moderately low and low caused by the type of material and rock gravel. Soil texture were sandy loam or loamy sand or clay loam. Soil reaction in natural forest was almost neutral whereas those soils of bare site and plantation forest at the bottom of mine pit were extremely acid. In contrast, the soil reaction of upper area of mine pit was neutral. In areas of plantation forest 1 and 2, the reaction varied greatly along soil depths: neutral, slightly acid and very strongly acid, while that of plantation forest 3 was ultra acid almost soil depth. Organic matter, carbon and nitrogen contents were low in soils of both mining areas and natural forest; however, some layers of subsoils contained the higher contents than surface soils as similar as variations of available phosphorus, extractable potassium, calcium and magnesium. These caused by the dumping weatherd rocks, gravels and fragmented rocks or subsoils on the surface soils.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com