English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
34 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน: กรณีศึกษาคลองวาฬโมเดล
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Financial Analysis of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture in Earthen Pond: Case Study of Klongwan Models
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม วาสนา อากรรัตน์ และ ประภาพร ดีมาก
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat and Prapapron Deemark
หน้าบทความ : 501-511
index word : กุ้งขาว(Pacific white shrimp) การวิเคราะห์ทางการเงิน(financial analysis) คลองวาฬโมเดล(Klongwan models)
บทคัดย่อ:
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านการผลิต และวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) โดยใช้ข้อมูลจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งในบ่อดินขนาด 1 ไร่ ของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเดือนเมษายน 2557 - พฤษภาคม 2559 โดยแบ่งการเลี้ยงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ คลองวาฬโมเดล 1 และคลองวาฬโมเดล 2 รูปแบบการเลี้ยงละ 8 ซ้ำ ผลการศึกษาพบว่า น้ำหนักตัวกุ้ง อัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) อัตราเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก (FCR) และผลผลิตของการเลี้ยงกุ้งทั้งสองรูปแบบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน พบว่า การเลี้ยงกุ้งขาวตามรูปแบบคลองวาฬโมเดล 1 และ 2 มีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวกเท่ากับ 839,086.2 และ 539,645.6 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.6 และ 1.5 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 79.8 และ 67.1 ตามลำดับ แต่การเลี้ยงกุ้งตามรูปแบบคลองวาฬโมเดล 2 ยังคงมีความเสี่ยงอยู่มากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน และผลประโยชน์ของการลงทุน โดยเฉพาะในกรณีที่สมมุติให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20% กับผลประโยชน์ลดลง 20% ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงกุ้งขาวตามรูปแบบคลองวาฬโมเดล 1 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยสำหรับนำไปใช้ในการเลี้ยงต่อไป

The objectives of this study were to investigate the general information concerning production and a financial analysis of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture in 1 Rai (1,600 m2) earthen ponds at Klongwan Fisheries Research Station, Prachuap Khiri Khan province, during April 2014 to May 2016. Shrimps were reared under 2 models, namely, Klongwan model 1 and Klongwan model 2, with eight crops per model. Results showed that the body weight, survival rate, average daily growth (ADG), feed conversion ratio (FCR) and production of shrimps reared under both models were not significantly different (P>0.05). The financial analysis of investment found that the cost of shrimps reared under Klongwan model 1 and 2 were cover the cost according to the net present value (NPV) were positive value equal 839,086.2 and 539,645.6 THB, the benefit cost ratio (BCR) were 1.6 and 1.5 and the internal rate of return (IRR) were 79.8 and 67.1 %, respectively. But the investment of shrimps reared under Klongwan model 2 had a relatively high risk due to the changes of cost and benefit of the investments, i.e. both 20% increased in cost and 20% decreased in benefit. This study indicates that an alternative option is to use Klongwan model 1 to shrimp production for small scale farming in the future.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com