English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
35 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ความหลากหลายอัลลีลของยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ ในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูง
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Diversity of BADH2 Alleles and Microsatellite Molecules in Highland Fragrant Rice Landraces
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ภัคจิรา จันทร์อินทร์ ศันสนีย์ จำจด นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Phukjira Chan-in, Sansanee Jamjod, Narit Yimyam and Tonapha Pusadee
หน้าบทความ : 23-35
index word : ข้าวหอม (Fragrant rice), ข้าวพื้นเมืองที่สูง (highland local rice), 2-acetyl-1-pyrroline ยีน BADH2 (BADH2 gene)
บทคัดย่อ:
ความหอมเป็นหนึ่งในลักษณะคุณภาพเมล็ดที่ทำให้ข้าวหอมมีมูลค่าสูง ในตลาดโลก เนื่องจากมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ในขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวหอมก็เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ข้าวพันธุ์พื้นเมืองมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง และพบว่าบางประชากรข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและอัลลีลของยีนที่ควบคุมลักษณะความหอมในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายโมเลกุล microsatellite จำนวน 12 ตำแหน่ง และประเมินความหอมในเมล็ดข้าวด้วยวิธีการเบื้องต้นโดยการดมและประเมินปริมาณสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ด้วยวิธี headspace - gas chromatography (HS-GC) รวมทั้งศึกษาอัลลีลบริเวณเอกซอน 7 ของยีน BADH2 จากการศึกษาพบว่าข้าวพันธุ์ บือเนอมู มีค่าความหลากหลายภายในประชากรต่ำ (HS = 0.015) แต่มีค่าความแตกต่างระหว่างประชากรสูง (FST = 0.941) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการคัดเลือกในลักษณะความหอมและรูปร่างเมล็ดของเกษตรกร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีล (genetic drift) จากกระบวนการ genetic bottleneck ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรสำหรับปลูกในปีถัดไป และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ความหลากหลายของ BADH2 อัลลีลในกลุ่มประชากรข้าวบือเนอมูทั้ง 9 โดยประชากร ข้าวบือเนอมู 4 มีปริมาณ 2AP สูงที่สุด (2.96 ppm) และมีการขาดหายไปของยีน BADH2 แบบ badh2-E7 ที่คล้ายคลึงกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ที่เป็นพันธุ์ข้าวหอมยอดนิยมของประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าข้าวพื้นเมืองพันธุ์บือเนอมูสามารถใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมได้ โดยการปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์หรือพัฒนาให้เป็นพันธุ์สมัยใหม่ นอกจากนี้การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองยังสามารถใช้เป็นตัวตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว

Fragrance is one of the most highly valued grain quality traits in rice. The fragrant rice is fetching very high price in the world market and the consumers demand is increasing over the world. Highland rice landraces has unique characteristics, containing high level of genetic diversity and some populations are fragrant rice. Therefore, the purposes of this study were to evaluate the genetic diversity and fragrant allelic variation of highland fragrant rice landraces in northern Thailand. Genetic diversity were assessed by using 12 microsatellite loci. Sensory test for aroma and headspace - gas chromatography (HS-GC) for 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in grain were evaluated. Re-sequencing at exon 7 of BADH2 was performed. The result showed that Buer Ner Moo contained low level of genetic diversity illustrated by heterozygosity (h = 0.012) and average gene diversity (HS=0.015) in spite of high level of genetic differentiation (FST = 0.941). Probably, it is the consequence from farmer’s selection and preferences, as well as the genetic drift from the genetic bottleneck which was the consequence of farmers’ seed conserving for next season and adaptation to the specific local environment. There was BADH2 allelic variation found among the nine Buer Ner Moo populations, while BNM4 had the highest 2AP concentration (2.96 ppm) and illustrated the badh2-E7 deletion on BADH2 gene similar to KDML105 and PTT1, the popular fragrant rice in Thailand. The present results suggested that “Buer Ner Moo” rice landraces could be potentially introduced as genetic resources for fragrant rice breeding program by pure-line selection method or improved variety. The genetic analysis of rice landraces could also be used as a decision-making tool in the selection for conservation strategies
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com