English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
35 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ประสิทธิภาพและการตกค้างของสารโบรมาซิลและไดยูรอนสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกสับปะรด
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Efficacy and Residues of Bromacil and Diuron for Weed Control in Pineapple Fields
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ณัฏฐยา เรือนแป้น กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ และ ทศพล พรพรหม
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Nathaya Ruanpan, Kannika Sajjaphan and Tosapon Pornprom
หน้าบทความ : 37-48
index word : ยูราซิล ฟีนิลยูเรีย สารกำจัดวัชพืชตกค้าง ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ:
การใช้โบรมาซิลและไดยูรอนอย่างแพร่หลายในแปลงสับปะรด อาจเกิดการตกค้างสะสมตามปริมาณการใช้สารซ้ำ ๆ ในพื้นที่เดิม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ความปลอดภัยทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชในการควบคุมวัชพืช เมื่อมีการใช้สารซ้ำ ๆ มากถึง 3 ครั้ง ในหนึ่งรอบฤดูปลูกสับปะรด และตรวจหาสารกำจัดวัชพืชตกค้างในดิน โดยใช้ UPLC-MS/MS ดำเนินการทดลองในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 - สิงหาคม 2559 วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์จำนวน 4 ซ้ำ 4 กรรมวิธี ประกอบด้วย 1) ไม่ควบคุมวัชพืช 2) ควบคุมวัชพืชด้วยการถอนมือ 3) ควบคุมวัชพืชด้วยโบรมาซิลร่วมกับไดยูรอน อัตรา 2,000 + 2,000 g a.i./ha 4) ควบคุมวัชพืชด้วยโบรมาซิลร่วมกับไดยูรอน อัตรา 5,000 + 2,500 g a.i./ha พ่นสารกำจัดวัชพืชที่ 0, 90 และ 180 วันหลังจากปลูก พบว่า การใช้โบรมาซิลร่วมกับไดยูรอน อัตรา 2,000 + 2,000 g a.i./ha มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชได้หลายชนิดตลอดฤดูปลูก ไม่พบความเป็นพิษและไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสับปะรด แต่มีผลกระทบต่อผลผลิต ในขณะที่การใช้โบรมาซิลร่วมกับไดยูรอน อัตรา 5,000 + 2,500 g a.i./ha พบว่า มีความเป็นพิษต่อสับปะรด ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต แต่มีผลกระทบต่อผลผลิต การตรวจหาสารกำจัดวัชพืชตกค้างในดิน พบว่า มีสารโบรมาซิลและไดยูรอนตกค้างในดิน ที่ 90 วันหลังจากได้รับสาร สารโบรมาซิลจะตกค้างในดินสูงกว่าไดยูรอน การใช้โบรมาซิลร่วมกับไดยูรอน อัตรา 5,000 + 2,500 g a.i./ha มีปริมาณสารกำจัดวัชพืชตกค้างในดินสูงที่สุด ในฤดูแล้งพบปริมาณสารกำจัดวัชพืชตกค้างสะสมในดินมากขึ้น ในฤดูฝนไม่พบการสะสมของสารกำจัดวัชพืชในดิน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า หลังการใช้สารกำจัดวัชพืชติดต่อกัน 3 ครั้ง การใช้โบรมาซิลร่วมกับไดยูรอน อัตรา 2,000 + 2,000 g a.i./ha เป็นอัตราที่เหมาะสมสำหรับควบคุมวัชพืชในแปลงสับปะรด พบการตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดินแต่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

The widespread use of bromacil and diuron in pineapple fields raises the possibility of residue accumulation following repeated applications. This can impact health, food and environmental safety. Therefore, the objectives of this study were to evaluate the effect of herbicide following repeated applications on pineapple fields and determine the herbicide residues in soil by UPLC-MS/MS. Field experiments were conducted from November 2015 to August 2016 in Chon Buri. The experiment was a RCBD with four replications. The treatments were 1) weed check, 2) hand weeding, 3) bromacil 2,000 + diuron 2,000 g a.i./ ha, and 4) bromacil 5,000 + diuron 2,500 g a.i./ ha. Herbicide applied at 0, 90 and 180 DAP. Evaluation the effect of herbicide for weed control following repeated applications on pineapple fields. With the application of bromacil 2,000 + diuron 2,000 g a.i./ ha was sufficient to provide satisfactory full-season control of several weed species, caused no visible crop injury and had no effect on plant growth but effect on final yield. Bromacil 5,000 + diuron 2,500 g a.i./ ha caused visible crop injury after herbicide applications. The visual injury seen in pineapple after herbicide application was chlorosis and transient and had no effect on plant growth but effect on final yield. In addition, determination of herbicide residues were showed low levels of bromacil and diuron in soil at 90 DAA. The application of bromacil 5,000 + diuron 2,500 g a.i./ ha caused the highest herbicide residues in soil. Bromacil residues were higher than of diuron residues in soil. In the dry season, herbicide residues was showed accumulation in soil. In the rainy season, herbicide residues was not accumulation in soil. The results indicated that after 3 times of application, bromacil 2,000 + diuron 2,000 g a.i./ ha was the optimal dosage for weed control. Herbicide residues were present in soil which are not above the maximum permissible concentration as restricted by the Pollution Control Department.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com