English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
35 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การเข้าทำลายและการถ่ายทอดทางเมล็ดของ Columnea latent viroid ในพริก
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Infection and Seed Transmission of Columnea latent viroid in Peppers
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ษมาภร ภูวิธกรณ์ จิราพร ปอสูงเนิน สุภาพร กลิ่นคง และ คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Samabhorn Bhuvitarkorn, Jiraporn Porsoongnurn, Supaporn Klinkong and Kanungnit Reanwarakorn
หน้าบทความ : 101-111
index word : ไวรอยด์ (Viroid), พริก (pepper), การถ่ายทอดทางเมล็ด (seed transmission)
บทคัดย่อ:
Columnea latent viroid (CLVd) สามารถเข้าทำลายพริก 6 พันธุ์ ที่นำมาศึกษาในครั้งนี้และเมื่อตรวจสอบด้วยเทคนิค reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) พบว่ามีอัตราการเข้าทำลาย 67-100% โดยต้นพริกที่ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการหลังการติดเชื้ออย่างช้า ๆ ได้แก่ พริกขี้หนู (Capsicum frutescens) มีลักษณะอาการใบยอดผิดปกติ ปลายใบม้วนพับไปด้านหลังและมีขนาดลดลง ดอกผิดปกติและกลีบดอกมีสีเขียวอ่อน ติดผลน้อยและไม่มีการพัฒนาของเมล็ดภายในผลหลังได้รับการปลูกเชื้อนาน 6 เดือน เมื่อศึกษาการถ่ายทอดทางเมล็ดของเชื้อไวรอยด์ในพริกหวาน 2 (Sweet pepper 2) ที่ตรวจพบการติดเชื้อของต้น 100% และมีการติดเมล็ด พบว่าเมื่อนำเมล็ดที่ได้ไปปลูกในสภาพโรงเรือน มีต้นพริกที่งอกจำนวนทั้งหมด 26 ต้นจากเมล็ดที่นำมาทดสอบ 100 เมล็ด (ความงอก 26%) เมื่อต้นพริกอายุครบ 10 สัปดาห์ นำใบมาตรวจหาเชื้อ CLVd ด้วยเทคนิค RT-PCR เพื่อยืนยันการถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดสู่ต้นอ่อน ผลการตรวจพบ 16 ต้น จาก 26 ต้น ตรวจพบเชื้อ CLVd ซึ่งคิดเป็นอัตราการถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดของเชื้อ CLVd ในพริกหวาน 2 ดังกล่าวเท่ากับ 61.5% จากงานทดลองนี้สามารถยืนยันได้ว่าเชื้อ CLVd สามารถถ่ายทอดทางเมล็ดพริกหวานได้ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ CLVd ในแปลงปลูกพริก เนื่องจากพริกส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการทำให้ยากที่จะขจัดต้นติดเชื้อออกไปจากพื้นที่ปลูก ดังนั้นการใช้เมล็ดพันธุ์พริกที่ปลอดโรคจะสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อไวรอยด์ได้ดีที่สุด

Columnea latent viroid (CLVd) could infect into six varieties of pepper plants in this study with 67-100% infection, detected by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) technique. The infected pepper plants showed symptomless or delayed expression in bird chili (Capsicum frutescens) which expressed apical leaf distortion, epinasty and small leaves, abnormal flowers with light green petals, less fruit setting and seedless at 6 months post inoculation. For the sweet pepper 2, displayed 100% infected plants and seeds. The 100 seeds of the sweet pepper 2 variety were sown for grow-out test under plant nursery condition. The 26 seedlings germinated from 100 seeds (26% germination) and showed 16 of 26 pepper seedlings of CLVd infection (61.5% seed transmission) by RT-PCR technique at 10 weeks post sowing. Base on this work, the CLVd was seed transmission in sweet pepper. Its infection and transmission would be the risk of disease spreading in planting areas due to difficulty to eradicate the symptomless plants. Thus, control of pepper viroid disease should be using disease free seeds.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com