English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
35 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การปรับตัวของผู้ปลูกข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Rice Growers’ Adaptation to Climate Change in Doi Saket District, Chiang Mai Province
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : ปวีณรัตน์ สิงสิน รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ แสงทิวา สุริยงค์
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Paweenrut Singsin, Ruth Sirisunyaluk, Budsara Limnirunkul and Sangtiwa Suriyong
หน้าบทความ : 125-136
index word : การปรับตัว (Adaptation), การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
บทคัดย่อ:
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผู้ปลูกข้าวในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2) การปรับตัวและการแก้ไขปัญหาในการปลูกข้าวของผู้ปลูกข้าว ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ปลูกข้าวในการปรับตัวภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การวิจัยที่ใช้เป็นแบบ mixed method (exploratory mixed method design) เป็นการวิจัยที่มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพก่อนแล้วจึงทำการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรจำนวน 7 ราย และสัมภาษณ์กลุ่ม จำนวน 13 ราย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 97 ราย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่า ผู้ปลูกข้าว ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช ดินแห้ง อีกทั้งปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว ด้านการปรับตัวผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 8 ด้านตามแนวทางที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรกรให้ความสำคัญกับการปรับตัว 2 ด้าน โดยเลือกที่จะใช้ในการปรับตัวมากที่สุด คือการปรับตัวด้านเวลาในการปลูกและการปรับตัวด้านวิธีการปลูกซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณก็ได้ผลสอดคล้องกับเชิงคุณภาพ คือการปรับเวลาการปลูก (54.6%) และการปรับวิธีการปลูก (49.5%) ปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวของผู้ปลูกข้าว พบว่าขาดความรู้ ขาดการส่งเสริมเรื่องการปรับตัว และสนับสนุนจากหน่วยงาน ขาดงบประมาณในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผู้ปลูกข้าวเสนอว่าหน่วยงานรัฐควรวางแผนการจัดการน้ำ ให้การสนับสนุนด้านความรู้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นเพื่อให้การปรับตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

The objectives of this research were to study: 1) The impact of climate change on rice growers in Doi Saket district, Chiang Mai province 2) rice growers’ adaptation and problem solving to climate change and 3) the problems obstracles and suggestion of rice growers on adaptation to climate change. The researcher used mixed method (exploratory mixed method design) to conduct the research. This design involved the process of collecting qualitative data for surveying and then collecting quantitative data. In qualitative research, 7 rice growers were used for in-depth interviewed and 13 farmers for group discussion. Then the researcher used qualitative data for developing questionnaire in order to collected quantitative data (from 97 rice growers). The quantitative data was analyzed using descriptive statistics and qualitative data was analyzed using content analysis. The results of climate change studies showed that, there were lot of diseases and insect pests, dry soil and lack of water due to long-term rainfall decline. For rice growers, climate adaptation strategies can be grouped into 8 strategies according to the data from group interviews. In in-depth interviews, there were two strategies that rice growers used for adaptation at the highest level including a changing of planting dates and changing of planting method. From quantitative research, the results revealed in consistant with qualitative results which found that 54.6% of the rice growers changed of planting dates and 49.5% of the farmers changed planting method. The problems and obstracles of rice growers’ adaptation to climate change were lack of both knowledge in adaptation and supported from extension office, also the rice growers need fund for adaptation. Rice growers recommended that information are very important for adaptation to climate change. So training for knowledge management to climate change adaptation are very important for rice growers to adapt in effective way.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com