English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
35 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Knowledge and Practices in Pesticide Use of Onion Growers, Mae Wang District, Chiang Mai Province
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : พงศ์ศาสตร์ นาพรม รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Phongsart Naprom, Ruth Sirisunyaluk, Budsara Limnirunkul and Yaowaluk Chanbang
หน้าบทความ : 159-168
index word : สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (Pesticide), ความถูกต้องในการใช้ (correct used), ความรู้ (knowledge), เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ (onion growers)
บทคัดย่อ:
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศึกษาความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 3) ศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จำนวน 100 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และสถิติอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้หอมหัวใหญ่พันธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์ (Superex) โรคพืชที่พบเป็นส่วนใหญ่ คือ โรคแอนแทรคโนส แมลงศัตรูพืชที่พบเป็นส่วนใหญ่ คือ หนอนกระทู้หอม เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ถูกต้องเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับชนิดของศัตรูพืชที่พบ แต่มีเกษตรกรบางส่วนที่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูในปริมาณมากกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับมาก ในด้านการปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรมีระดับความถูกต้องในการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความถูกต้องในการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ การได้รับการฝึกอบรมเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ พบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีราคาแพง และสภาพอากาศ รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น ลมแรง ฝนตกหนัก ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีให้แก่เกษตรกรให้มากขึ้น

The purposes of this research were 1) to study anti-pesticide chemicals used by the onion growers in Mae Wang district, Chiang Mai province. 2) to study knowledge and practices on using anti-pesticide chemicals. 3) to study problems and recommendations on the use of anti-pesticide chemicals by onion growers in Mae Wang district, Chiang Mai province. The questionnaires were used as an instrument for interviewing the onion growers in Mae Wang district, Chiang Mai province. The sample size was 100 growers. Frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, maximum, and multiple regression analysis were used to analyze the data. The research found that most onion growers used onion seed trade name Superex. Most common plant disease was an anthracnose and common insect pest was beet armyworm (Spodoptera exigua Hubner). Most onion growers apply correct pesticides regarding the recommendation on pest species however, there were some growers applied pesticides higher than the label rates. This study revealed that the onion growers had knowledge of anti-pesticide chemicals used in high level. The study of onion growers' practicing found that growers had a high level of accuracy in the use of anti-pesticide chemicals. The results of multiple regression analysis showed that factors that had statistically significant related to the level of correct used of anti-pesticide chemicals by the onion growers were the experience of training and getting information about anti-pesticide chemicals utilization. In part of problems and suggestions of pesticides using by onion growers, it was founded that the pesticide was expensive, also there were weather issues including natural disasters such as strong winds, heavy rains that affect the efficiency of chemical pesticides. The onion growers had provided suggestions on the use of pesticides that the relevant organization should support and promote more knowledge about chemicals using to onion growers.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com