English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 26 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2553 , ISSN 0857-0841 (25 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การคัดเลือกลักษณะที่เอื้อต่อการผสมข้ามในลูกผสมกลับระหว่างข้าวป่าสามัญ(Oryza rufipogon Griff.) และข้าวปลูกพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (Oryza sativa L. var. Suphunburi 1)
     2 . การตอบสนองต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนของประชากรชั่วที่ 4 ของคู่ผสมรวมระหว่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง (เมืองงา) และพันธุ์ปรับปรุง (ท่าดอกคำ 7) ของ ส.ป.ป.ลาว
     3 . การประเมินประชากรลูกผสมรวมชั่วที่ 3 ระหว่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง(เหมยนอง)กับพันธุ์สมัยใหม่(ปทุมธานี 1) จากประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ปลูกในสามพื้นที่
     4 . การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii และ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici สาเหตุโรคทางดินของมะเขือเทศ
     5 . การประเมินพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม่
     6 . การประยุกต์การอบแห้งมอลท์ด้วยความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับเครื่องอบร้อน
     7 . ความเข้มข้นของธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในข้าวนึ่งเต็มเมล็ดและข้าวนึ่งหักที่ได้รับการเติมธาตุเหล็กและธาตุสังกะสี
     8 . ความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรข้าววัชพืชจากภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
     9 . ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกสวนสักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่
     10 . ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกกับน้ำหนักตัวของโคพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง
     11 . ความเสถียรของพันธุกรรมรักษาเพศผู้เป็นหมันของพริกเผ็ด
     12 . ความหลากหลายของชาพื้นเมืองบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
     13 . ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนครั้งต่อการผสมติดของโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
     14 . ดัชนีการคัดเลือกสำหรับโคนม ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
     15 . ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเมล็ดของข้าวเกสรเพศผู้เป็นหมันในแปลงข้าวของเกษตรกร
     16 . ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
     17 . ผลของการห่อผลและการเคลือบผิวต่อสีผิวและคุณภาพผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
     18 . ผลของความเป็นกรด-ด่างของอาหารต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
     19 . ผลของธาตุสังกะสีต่อความทนทานสภาพเหล็กเป็นพิษในต้นกล้าข้าว
     20 . ผลของเบนซิลอาดีนินต่อการเจริญเติบโต คุณภาพ และผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด
     21 . ผลของระดับแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวาย ‘เอียสกุล’
     22 . ผลของระยะเวลาและวิธีการให้โคลชิซินต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงโม
     23 . ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการออกดอกนอกฤดู และคุณภาพผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
     24 . ผลของอุณหภูมิสูงต่อความมีชีวิตของละอองเรณูและการปฏิสนธิในพันธุ์ข้าวไทย
     25 . สภาวะธาตุอาหารพืชในใบของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งในสวนของเกษตรกรที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตต่างกันพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com