English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2554 , ISSN 0857-0841 (11 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การจัดการฝายต้นน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่
     2 . การใช้ถ่านปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน
     3 . การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในกลีบดอกเอื้องดินใบหมากบางชนิดโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์
     4 . การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในใบประดับของบัวชั้นโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์
     5 . การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว
     6 . ค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย
     7 . ชีวมิติของรังผึ้งโพรงธรรมชาติจากการสังเกตในภาคเหนือของประเทศไทย
     8 . ดีไนทริไฟอิ้งแบคทีเรียและบทบาทในการแก้ปัญหามลภาวะในสภาพแวดล้อม
     9 . นวัตกรรมการส่งเสริมเพื่อการขยายผลเกษตรยั่งยืน
     10 . ลักษณะสังคมพืช ลักษณะดินและปริมาณธาตุอาหารในดินป่าดิบเขาต่ำที่เหลือเป็นหย่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
     11 . ศักยภาพของหนอนนกยักษ์ Zophobas morio Fabricius ในการเป็นอาหารของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com