English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 , ISSN 0857-0841 (10 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม
     2 . การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์ระหว่างเส้นใยนิวเคลียสคู่กับเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว
     3 . การเปลี่ยนแปลงปริมาณ เอทธิลีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างก่อนการแตกใบอ่อนของยอดลำไย ลิ้นจี่ และมะปราง
     4 . การเปลี่ยนแปลงปริมาณของเอทธิลีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างในช่วงก่อนการออกดอกของยอดลำไยพันธุ์ดอ
     5 . การศึกษาจำนวนโครโมโซมของว่านสี่ทิศพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์ลูกผสม
     6 . ความผันแปรลักษณะทางไอโซไซม์ของมะม่วงแก้วสายต้นคัด
     7 . เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ : ผลต่อความงอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
     8 . ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการเกษตรยั่งยืนในการส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้า : กรณีศึกษาหมู่บ้านมูเซอห้วยตาด ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
     9 . ผลของโปแตสเซียมต่อคุณภาพของฝรั่ง
     10 . รูปแบบจำลองอย่างง่ายของดุลยภาพน้ำในดินสำหรับกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์คาร์ติมอร์
     11 . วงจรการเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com