English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2546 , ISSN 0857-0841 (10 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . Genetic Relationships in Longan var. Daw as Revealed by Isozyme Analysis
     2 . การคัดเลือกเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลือง
     3 . การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผีเสื้อช่อ (Dianthus barbatus)
     4 . การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบลูกผสม
     5 . การเปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในแปลงผักคะน้าที่ควบคุมด้วยสารเคมีฆ่าแมลงและสารชีวภาพ
     6 . การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง และกะเหรี่ยงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
     7 . การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวชั้นโดยเครื่องหมายเอฟแอลพี
     8 . การศึกษาคาริโอไทป์ของว่านสี่ทิศพันธุ์พื้นบ้าน
     9 . ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชตระกูลขิงบางชนิดโดยรูปแบบไอโซไซม์
     10 . ผลของโปแตสเซียมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินของลิ้นจี่

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com