English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2545 , ISSN 0857-0841 (10 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . Strategy and Technology for Reducing Methane Emissions from Ruminants - A review
     2 . การเปรียบเทียบลายพิมพ์ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียเพื่อการจำแนกพันธุ์ไหมไทยพื้นเมือง
     3 . การหาค่าการย่อยได้ของอินทรีย์วัตถุและค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารโคนม โดยใช้เทคนิคการวัดแก๊สแบบโฮเฮนไฮม์
     4 . ผลการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับสหกรณ์โคนมบรรหารแจ่มใส 21 จำกัด
     5 . ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของ Globba rosea Gangnep.
     6 . ผลของความเครียดจากสภาพอากาศร้อนต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
     7 . ผลของพันธุ์ที่แตกต่างกันต่อปริมาณธาตุอาหารในใบมะกอกน้ำมัน
     8 . ผลของเอทธานอลและอะซีตัลดีไฮด์ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียวและคุณภาพของผลส้มเขียวหวาน
     9 . พฤติกรรมของยีนควบคุมการสะสมธาตุเหล็กในเมล็ดของลูกผสมข้าวชั่วที่ 1
     10 . สมรรถภาพการเจริญเติบโตและอัตราการตายช่วงก่อนให้ไข่ของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดลำปาง

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com