English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2542 , ISSN 0857-0841 (10 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การคัดเลือกพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผัก
     2 . การจำแนกพันธุ์ลิ้นจี่โดยวิธีสัณฐานวิทยาอิเล็กโทรโฟรีซิสและเซลล์พันธศาสตร์
     3 . การชะลอการสุกและการแตกของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยการเคลือบผิวด้วยอีมัลชั่น
     4 . การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวปลีลูกผสมโดยอาศัยยีนตัวผู้เป็นหมันในไซโตพลาสซึม
     5 . การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนการออกดอกในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย
     6 . การรวบรวมพันธุ์และการศึกษาลักษณะของบีโกเนียพื้นเมืองที่พบในเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
     7 . การวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนนในช่วงก่อนการแตกใบอ่อนในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย
     8 . โครงสร้างของหัวว่านสี่ทิศ
     9 . ผลกระทบของปรากฎการณ์ "เอลนิโญ" ต่อการออกดอกของมะม่วง
     10 . ผลของการเลี้ยงก้านใบต้นเท้ายายม่อมต่อการพัฒนาเป็นต้นใหม่

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com