English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2541 , ISSN 0857-0841 (12 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . A Review of Some Alternative Techniques to the Determination of Nutrient Digestibility for Ruminant Animals
     2 . การตอบสนองทางสรีรวิทยาของโสมเกาหลีอายุต่าง ๆ ต่อความเข้มแสง และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
     3 . การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหัวลูกผสมชั่วที่หนึ่ง
     4 . การศึกษาความเป็นไปได้การกระจายน้ำนม ในช่วงปิดภาคเรียน
     5 . การศึกษาโครโมโซมของว่านมหาลาภ
     6 . ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่
     7 . ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
     8 . ผลกระทบของการปลูกกาแฟต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนที่สูงในภาคเหนือตอนบน
     9 . ผลกระทบของปุ๋ยจากบ่อแก๊สชีวภาพและอัตราเมล็ดพันธุ์ของข้าวหอมมะลิ 105 ในนาหว่านน้ำตม
     10 . ผลของความเข้มข้นของสูตรอาหาร ระยะเวลาการเติมและไซโตไคนินต่อการพัฒนาของตายอดใหม่การสร้างใบสีม่วงแดงและแคลลัส
     11 . วิธีการใช้ใบหน่อนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไหมลูกผสมเชิงเดี่ยว
     12 . สถานภาพการผลิต พันธุ์ และแนวทางพัฒนาลำไย เพื่ออุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com