English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค้นหา:   
 
  คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
 เรื่องที่ตีพิมพ์
            บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ
 การเตรียมต้นฉบับ

            1. ภาษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
            2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A 4 ด้วย ไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโคร-ซอฟเวิร์ด ตัวอักษร Cordia new ขนาด 14 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
            3. การเรียงลำดับเนื้อหา
                 3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น ชัดเจน และต้องสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                 3.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับที่อยู่ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (Footnote) ในหน้าแรกของบทความ
                 3.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรเป็นเนื้อหาที่สั้น ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยรวมเหตุผลในการศึกษาวิจัย อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจนผลการศึกษาและสรุปด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 300-350 คำ และให้ระบุคำสำคัญ (keywords) ไว้ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษาด้วย (บทความปริทัศน์อาจไม่ต้องมีบทคัดย่อ)
                 3.4 คำนำ (Introduction) แสดงความเป็นมาและเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสาร (Review of Literature) และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยไว้ด้วย
                 3.5 อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ให้บอกรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนวิธีและแบบจำลองการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน และสมบูรณ์
                 3.6 ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ให้บรรยายผลการศึกษาวิจัย พร้อมเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางหรือภาพประกอบได้ โดยตารางหรือภาพ ให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
                 3.7 วิจารณ์ (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาว่าสอดคล้องกับสมมุติฐาน หรือแตกต่างไปจากผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรและด้วยเหตุใด โดยมีพื้นฐานการอ้างอิงที่เชื่อถือได้ วิจารณ์อาจนำไปรวมกับผลการศึกษาเป็นผลการศึกษาและวิจารณ์(Results and Discussion)
                 3.8 สรุป (Conclusion) ควรสรุปผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ หรือระบุอุปสรรคและแผนงานวิจัยที่จะดำเนินการต่อไป
            4. กิตติกรรมประกาศ หรือ คำขอบคุณ (Acknowledgement)อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในงานวิจัย แต่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย
            5. เอกสารอ้างอิง (References)
                 5.1 ในเนื้อเรื่อง ไม่ควรอ้างอิงถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือห่างไกล ระบบที่ใช้อ้างอิงคือ ระบบ ชื่อ และปี (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย ให้ใช้ชื่อตัวและปี พ.ศ. เช่น สมชาย (2545) รายงานว่า…หรือ…(สมชาย, 2545) หากมีผู้เขียน 2 คน ให้ใช้เป็น สมชาย และสมหญิง (2547) รายงานว่า…หรือ…(สมชาย และสมหญิง, 2547) และถ้ามีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ ชื่อคนแรกแล้วตามด้วยคำว่า และคณะ เช่น สมชาย และคณะ (2546) รายงานว่า…หรือ…(สมชาย และคณะ, 2546) ในกรณีเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลและปี ค.ศ. เช่น Johny (2003)… หรือ…(Johny, 2003) ถ้าผู้เขียนมี 2 คน ให้ใช้เป็น Johny and Walker (2004) …หรือ…(Johny and Walker, 2004) หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใช้เป็น Johny et al. (2005)…หรือ…(Johny et al., 2005) สำหรับในบัญชีเอกสารอ้างอิง ให้ใส่ชื่อผู้เขียนทุกคน ห้ามใช้คำว่า และคณะ หรือ et al.
                 5.2 ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ให้เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยเรียง ตามลำดับอักษรในแต่ละภาษา ตามรูปแบบการเขียนมีดังนี้
                    1) วารสาร (Journals)
                        ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (เขียนเต็มหรือย่อก็ได้) ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้าเริ่มต้น-                                 เลขหน้าที่สิ้นสุด.
                        วันทนา มุทิตา และ ณัฐา ควรประเสริฐ. 2547. เซลล์พันธุศาสตร์และการ ถ่ายทอดสีดอกของฟิวเซีย.                                 วารสารเกษตร 20(1): 10-18.                          
                       Barcenas, N.M., T.R. Unruh and L.G. Neven. 2005. DNA diagnostics to                                  identify internal feeders (Lepidoptera: Tortricidae) of pome fruits of                                  quarantine importance. Journal of Economic Entomology 98(2): 299-306.
                    2) หนังสือ และตำรา (Books & Textbooks)                       
                         ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์, เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้าทั้งหมด.
                         จริยา วิสิทธิ์พานิช ชาตรี สิทธิกุล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2545. โรคและ แมลงศัตรูลำไย ลิ้นจี่                                  และมะม่วง. ธนบรรณการพิมพ์, เชียงใหม่. 308 หน้า.
                          Gullan, P.J. and P.S. Cranston. 2005. The Insects: An Outline of                                   Entomology. 3 rd ed. Blackwell Publishing, Malden. 505 pp.
                    3) เรื่องย่อยในตำราหรือหนังสือที่มีผู้เขียนแยกเรื่องกันเขียน และมีบรรณาธิการ
                         ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่องย่อย. หน้า เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าที่สิ้นสุด. ใน: ชื่อบรรณาธิการ,                                   (บก.). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์, เมืองที่พิมพ์.
                          ดำรง เวชกิจ และ สมบูรณ์ ทองสกุล. 2535. เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัด ศัตรูพืช. หน้า 22-42.                                  ใน: สุวัฒน์ รวยอารีย์ (บก.). แมลงและสัตว์ศัตรู ที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริหาร.                                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สแควร์, กรุงเทพฯ.
                          Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee sociality. pp. 3-20. In: T.                                   Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and                                   Evolution of Social Insects. Hokkaido University Press, Sapporo.
                    4) วิทยานิพนธ์                       
                         ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ระดับวิทยานิพนธ์. สถาบันการศึกษา. เมืองที่ พิมพ์.                                   จำนวนหน้าทั้งหมด.
                          อภินันท์ มณีพงษ์. 2547. ผลของการใช้โอโซนต่อคุณภาพและสารพิษตกค้าง หลังการเก็บเกี่ยว                                   ส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.                                   100 หน้า.
                    5) เอกสารวิชาการอื่น ๆ                       
                         ชื่อผู้เขียน หรือหน่วยงาน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของ เอกสาร. สถาบันหรือ                                   หน่วยงานที่จัดพิมพ์, เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้าทั้งหมด.
                         ทวีศักดิ์ ชโยภาส. 2544. แมลงศัตรูปาล์มน้ำมันในประเทศไทย. เอกสาร วิชาการ. กองกีฏและ                                   สัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 126 หน้า.
                    6) สื่ออิเล็คทรอนิคส์                       
                         ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: ชื่อ Website (วัน เดือนปีที่                                   สืบค้นข้อมูล).
                         กรมส่งเสริมการเกษตร. 2548. การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์). (ระบบ ออนไลน์).                                   แหล่งข้อมูล: http://www.doae.go.th/proster/nondin/htm (21 เมษายน 2548).
                          Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponic culture of strawberries                                   in perlite. (Online). Available: http://www.schundler.com/                                   strawberries.htm (April 21, 2005).

 การส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์
            ให้ส่งบทความ ทางระบบ On-line submission เท่านั้น
 
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com