ระบบส่งบทความออนไลน์ วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครสมาชิก

ข้อมูลการใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งานต้องมีความยาว 6-20 ตัวอักษร ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น

Password

  • - ต้องมีความยาว 8-30 ตัวอักษร
  • - ควรประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัวและตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว
  • - ไม่ควรตั้งรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้งาน

ยืนยัน Password

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

E-mail

กรอกอีเมลล์ของคุณ

ยืนยัน E-mail

ยืนยันอีเมลล์อีกครั้ง

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

นามสกุล

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

โทรศัพท์

โทรสาร